I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Předmětem těchto „všeobecných pravidel“ pro konání soutěží na instagramových stránkách eshopu Kasksafety.cz (https://www.instagram.com/kasksafety.cz/) je stanovení obecně závazných pravidel online soutěží na těchto stránkách.
 2. Případná „individuální pravidla“ pro konání konkrétní soutěže budou stanovena přímo u příspěvku, kterým bude tato soutěž vyhlášena. V případě rozporu individuálních pravidel s všeobecnými pravidly mají přednost pravidla individuální.
 3. Soutěže a propagační akce na instagramových stránkách nejsou žádným způsobem organizovány, sponzorovány, podporovány či spravovány společností Meta (Instagram, Facebook), a nijak s ní nesouvisí. Společnost Meta (Instagram, Facebook) je kompletně osvobozena od závazků vůči každému soutěžícímu.
 4. Soutěžící poskytují své osobní údaje pořadateli soutěže, a nikoliv společnosti Meta (Instagram, Facebook).
 5. Zapojením soutěžícího do soutěže vzniká pořadateli právo zpracovávat osobní údaje soutěžícího v rozsahu nezbytném pro to, aby soutěž proběhla podle všeobecných i individuálních pravidel, mohli být vyhlášeni její výherci a předána výhra.
 6. Soutěžící poskytuje zapojením se do soutěže pořadateli výslovný souhlas se zpracováním jím poskytnutých osobních údajů (jméno, příjmení, profilová fotka, instagramové jméno, adresu pro doručování a jiné) ve své marketingové databázi a databázích všech zpracovatelů této databáze za účelem nabízení obchodu a služeb.
 7. Pořadatel je oprávněn osobní údaje soutěžícího předat pouze smluvním partnerům, kteří s ním spolupracují na soutěži, zejména smluvním partnerům, kteří pro pořadatele zajišťují marketingové, IT, účetní a právní služby.
 8. Pořadatel soutěže tímto informuje každého soutěžícího, který poskytl v soutěži svoje osobní údaje ke zpracování dle čl. I. odst. 5. těchto všeobecných pravidel, o jeho právech vyplývajících ze zákona č.110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění, tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že účastník má právo přístupu k nim a že má právo při porušení tohoto zákona se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění nápravy. Souhlas ke zpracování údajů může být za podmínek tohoto zákona kdykoli odvolán na adrese sídla pořadatele.
 9. Pořadatel není povinen uchovávat dotazy soutěžících, ani na ně jakkoli odpovídat.

II. POJMY

 1. Pořadatel je společnost : Bexamed s.r.o. IČ: 24766356, se sídlem: Miranova 148/10, Praha 10, 102 00. Není-li stanoveno jinak.
 2. Soutěžící je jakákoli fyzická osoba starší 15 let, která splní všeobecné i individuální podmínky soutěže a jejíž instagramový profil je starší jednoho měsíce od vyhlášení soutěže a je plně v souladu s právním řádem České republiky. Osoby mladší 18 let se mohou soutěže zúčastnit jen se souhlasem svého zákonného zástupce, a toto svolení jsou povinny v případě potřeby písemně doložit. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a osoby jim blízké.
 3. Výhercem se rozumí soutěžící, který splnil všeobecná pravidla soutěže, individuální pravidla soutěže a byl vybrán způsobem, který je specifikován ve všeobecných či individuálních pravidlech soutěže.
 4. Vyhlášení soutěže je oznámení o konání soutěže na instagramových stránkách pořadatele. Začátek a konec soutěže je specifikován v individuálních pravidlech.

III. OBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Vstupem do soutěže soutěžící prohlašuje, že se seznámil se všeobecnými i individuálními pravidly soutěže a zavazuje se je dobrovolně dodržovat.
 2. Ze všech odpovědí, které byly soutěžícími zaslány v příslušném soutěžním období, vybere organizátor výherce. Výherci budou vybráni pořadatelem podle toho, zda a jak splnili zadání soutěže. Výběr výherců je zcela na uvážení pořadatele. Počet výherců bude uveden v individuálních pravidlech. Případný jiný mechanismus určení výherce bude uveden v individuálních pravidlech.
 3. Nebude-li v individuálních pravidlech uvedeno jinak, je počet odpovědí na jednoho soutěžícího omezen na jednu odpověď.
 4. Co je výhrou bude specifikováno v individuálních pravidlech.
 5. Deklarované výhry nejsou převoditelné a nelze je vyměnit. Nebude možné využít hotovostních nebo kreditních alternativ. Pokud by z důvodů, které pořadatel soutěže nemohl ovlivnit, nebylo možné uvedenou výhru (výhry) poskytnout, vyhrazuje si pořadatel právo poskytnout výhru (výhry) náhradní ve stejné nebo vyšší hodnotě. Všechny výhry podléhají podmínkám a ustanovením poskytovatelů služeb zahrnutých v příslušné výhře.
 6. Účastí v soutěži nevzniká soutěžícímu právní nárok na výhru a nelze ji vymáhat.
 7. Výherce bude zveřejněn po skončení soutěže na instagramovém profilu pořadatele. Po zveřejnění své výhry v soutěži je výherce povinen do 3 dnů kontaktovat pořadatele. Neučiní-li tak ve stanovené lhůtě, nebo odmítne-li svoji výhru, ztrácí na tuto výhru nárok, a to bez náhrady.
 8. Ztratí-li výherce nárok na výhru dle čl. III. odst. 7. těchto pravidel nebo bude-li mít pořadatel oprávněné podezření, že výherce jakýmkoli způsobem porušil všeobecná či individuální pravidla soutěže, bude pořadatelem určen a zveřejněn náhradní výherce.
 9. Individuálně bude s výhercem domluven způsob předání výhry, a to buď osobním převzetím nebo zasláním na adresu v České republice, kterou výherce pořadateli uvede.
 10. Veškeré rozpory, vzniklé v souvislosti se soutěží, řeší s konečnou platností a dle vlastního uvážení pořadatel. Jakékoliv námitky či stížnosti lze poslat na email: kask@bexamed.cz

IV. PRÁVA A POVINNOSTI SOUTĚŽÍCÍHO

 1. Soutěžící svou účastí v soutěži prohlašuje, že se jí účastní dobrovolně, seznámil se s jejími všeobecnými i individuálními pravidly a zavazuje se je plně respektovat.
 2. Soutěžící se zavazuje sdělit pořadateli úplné a pravdivé informace potřebné k předání výhry.
 3. Soutěžící plně nese své individuální náklady spojené s účastí v soutěži (sms, mms, přístup k internetu atd.).
 4. Zveřejněním fotografie na instagramových stránkách pořadatele soutěžícím, poskytuje soutěžící nevýhradní licenci k užití této fotografie pořadateli. Za zveřejnění fotografie a textu na stránkách pořadatele nepřísluší soutěžícímu žádná náhrada ani benefity.
 5. Soutěžící vždy ručí za to, že je výhradním autorem jím vloženého příspěvku nebo že má od autora a všech osob podílejících se na vytvoření díla souhlas s jeho užitím za podmínek a v rozsahu zde uvedeném a že je zejména oprávněn k udělení tohoto souhlasu pořadateli. V případě další potřeby užití takového díla pořadatelem nad rámec výše uvedený soutěžící souhlasí s tím, že v návaznosti na vznesený požadavek pořadatele písemně potvrdí právo užití předmětného autorského díla pořadatelem, pokud s takovým užitím bude souhlasit. Za toto užití nepřísluší soutěžícímu žádná dodatečná finanční či nefinanční odměna.
 6. Soutěžící bere na vědomí, že jednou zveřejněný příspěvek se může na internetu šířit mimo vůli pořadatele a za takové šíření již pořadatel neodpovídá.

V. PRÁVA A POVINNOSTI POŘADATELE

 1. Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže soutěžícího, který nesplňuje pravidla soutěže, u něhož je důvodné podezření, že porušuje všeobecná či individuální pravidla soutěže, jeho jednání je podvodné, nekalé nebo nečestné.
 2. Pořadatel může vyloučit ze soutěže také soutěžícího, jehož instagramový profil či chování na Instagramu odporuje pravidlům Instagramu nebo platné legislativě České republiky.
 3. Pořadatel má právo ze soutěže vyřadit příspěvky, které nejsou v souladu s právním řádem České republiky nebo odporují dobrým mravům (např. vulgární, rasistické či urážlivé).
 4. Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž kdykoli odvolat, pozastavit, změnit či ukončit bez udání důvodů, stejně jako doplnit či změnit všeobecná či individuální pravidla soutěže, a to zejména v případě, pokud dojde k závažným neočekávaným událostem nebo událostem ovlivněným vyšší mocí. V takovém případě nemá soutěžící nárok na jakékoliv odškodnění.
 5. Pořadatel není odpovědný za škodu způsobenou selháním systémů nebo programového vybavení, které nemá původ v zaviněném jednání pořadatele.
 6. Pořadatel soutěže neodpovídá za funkčnost aplikace Instagram.
 7. Pořadatel nenese odpovědnost za nedoručení výhry, ke které došlo v důsledku nedostatečné součinnosti výherce či vinou dopravce.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Všeobecná a individuální pravidla soutěže se řídí právním řádem České republiky.
 2. Všeobecná pravidla jsou k nahlédnutí v písemné formě v sídle pořadatele, tedy na adrese Miranova 148/10, Praha 10, 102 00.
 3. Tato všeobecná pravidla jsou platná od 14.6.2024 .

Datum: 14.6.2024