Přilby Kask Safety splňují parametry evropských technických norem EN, podle jejichž parametrů jsou vyráběny, testovány a certifikovány. Uvedené normy splňuje také příslušenství, u kterého je certifikace vyžadována a specifikována.

EN 397 Průmyslové ochranné přilby

Norma stanovuje požadavky na fyzikální vlastnosti, zkušební metody a požadavky na fyzikální vlastnosti a značení průmyslových ochranných přileb. Norma specifikuje požadavky povinné a nepovinné. Základní požadavky jsou zaměřeny na tlumení nárazu a odolnost proti průrazu při různých provedeních přilby. Mezi nepovinné vlastnosti přileb certifikovaných dle EN 397 patří izolující vlastnosti proti elektrickému proudu, dále pak postřiku roztaveným kovem. Norma zahrnuje i požadavky na značení pracovních přileb a uživatelské informace o bezpečnostních rizicích.

EN 12492 Horolezecká výstroj – přilby pro horolezce

Norma stanovující zkušební a bezpečnostní požadavky a metody zkoušení u přileb používaných v horolezectví. Přilby poskytují ochranu uživatele, která je dána okolnostmi úrazu. Nošení přilby tak vždy nemusí zabránit smrti nebo trvalým následkům. Při nárazu je část energie ztlumena přilbou, což zmenšuje energii nárazu, které je hlava vystavena. Tím může dojít k poškození konstrukce přilby, proto musí být každá přilba, která byla vystavena nárazu, vyřazena z používání. Horolezecké přilby jsou vybaveny vnitřním upevňovacím systémem, které mohou být příčinou zachycení, což může způsobit za určitých okolností nebezpečí.

EN 50365 Elektricky izolující přilby

Norma stanovuje požadavky, fyzikální vlastnosti a zkušební metody pro přilby poskytující elektrickou izolaci při použití v systémech nízkého napětí. Norma obsahuje definice, zatřídění požadavky (neelektrické a elektrické, značení balení, návody k používání, mechanické, tepelné a elektrické zkoušky, požadavky na plán zabezpečení jakosti a přejímací zkoušky a uspořádání a návody na zkoušení

EN 14052 Průmyslové přilby s vysokým stupněm ochrany

A1 Tato evropská norma stanoví fyzikální požadavky, požadavky na provedení, zkoušení a značení průmyslových přileb s vysokým stupněm ochrany. Zahrnuje jak povinné požadavky, tak další doplňkové technické požadavky uplatňující se pouze tehdy, když jsou výslovně deklarovány výrobcem přilby. Tyto přilby poskytují uživateli větší ochranu proti padajícím předmětům, nárazům mimo vrchol přilby a proti následnému poranění mozku, fraktuře lebky a úrazům krku. Jsou rovněž vybaveny upevňovacím systémem, který vyhovuje závazným požadavkům na uvolnění a účinnost systému.

EN 166 Osobní ochranné prostředky k ochraně očí

Ochranné obličejové štíty a hledí ochranných přileb pro hasiče, pracovníky sanitních vozů a záchranných služeb. Norma pojednává o všeobecných funkčních požadavcích pro různé druhy prostředků k ochraně očí a obsahuje např.: - provedení; - klasifikaci; základní požadavky kladené na veškeré prostředky k ochraně očí; - různé doplňkové a volitelné požadavky; - rozdělení požadavků, zkoušek a použití; - značení; - informace pro uživatele. Požadavky na činitel prostupu pro různé druhy filtrů jsou uvedeny v samostatných normách

EN 352 Mušlové chrániče sluchu

Tato norma je souborem požadavků na osobní ochranné prostředky sluchu ve vztahu k osobním ochranným prostředkům. Zabývá se požadavky pro mušlové chrániče sluchu. Požadavky normy se týkají zejména fyzikálních a akustických vlastností mušlových chráničů sluchu. Rozměrové požadavky umožní velké většině populace v průmyslu, aby uspokojivě vyhovovaly mušlové chrániče střední velikosti. Norma také vyžaduje, aby byly udány hodnoty útlumu dosažené mušlovými chrániči sluchu.

EN 1731 Osobní prostředky k ochraně očí a obličeje z pletiva

Tato norma specifikuje materiály, konstrukci, funkční požadavky, zkušební metody a požadavky na značení pro prostředky z pletiva k ochraně očí a obličeje. Tato norma není vhodná pro prostředky k ochraně očí a obličeje pro použití proti rozstřikující se tekutině (včetně roztaveného kovu), riziku vyplývajících z horkých pevných částic, elektrických nebezpečí, infračervenému a ultrafialovému záření. Tato norma se netýká ani ochranných prostředků z pletiva, které se používají ve sportu např. v ledním hokeji nebo při šermu.